fbpx
Meny Stäng

Hypnosterapi och hypnoterapi

av Certifierad hypnoterapeut Magnus Hjerpe

Hypnosterapi och hypnoterapi är i grunden samma sak – terapi som utförs med en klient som är i ett hypnotiskt, meditativt tillstånd. Vanliga problem där hypnosterapi/hypnoterapi kan vara till hjälp är stress, oro, ångest, panikångest, fobier, PTSD, nedstämdhet, sömnsvårigheter, sluta röka/snusa, gå ner i vikt, relationsproblem, låg självkänsla och lågt självförtroende.

När vi är i ett hypnotiskt tillstånd slappnar vi av mentalt och i kroppen samtidigt som vi riktar uppmärksamheten inåt, mot de inre upplevelser som kommer spontant. Därmed kommunicerar vi med vårt undermedvetna sinne, vilket styr alla våra mer eller mindre automatiska tankar, känslor och beteenden.

Genom att terapin utförs under hypnos kan vi därigenom få direkt information från det undermedvetna om orsaken bakom ett problem. Vi kan också med ord och inre föreställningar påverka det undermedvetna sinnet så att bestående, positiva förändringar av tankar, känslor och beteenden uppnås.

Om en terapeut som arbetar med hypnos kallar sig för hypnosterapeut eller hypnoterapeut beror mest på hos vilken skola hen har utbildat sig. Benämningen hypnoterapi kan sägas vara mer internationellt gångbar då den är en försvenskning av engelskans hypnotherapy, medan benämningen hypnosterapi visar tydligare för en svensktalande individ vad det handlar om.

Det finns utbildningar inom hypnos både för dem som har legitimation inom något vårdyrke (kallas då för ”klinisk hypnos”) och för dem som är icke-legitimerade.

Olika inriktningar
Det finns lite olika inriktningar hos skolor inom hypnos i Sverige och utomlands. En del skolor fokuserar mest på hur man med direkta och indirekta hypnotiska suggestioner (förslag), metaforer och andra tekniker kan kringgå klientens omedvetna motstånd mot förändring. På så sätt kan frön sås i det undermedvetna som leder till positiv förändring. Denna suggestionsterapi kombineras ofta med olika visualiseringstekniker hämtade från bland annat neurolingvistisk programmering (NLP).

Andra skolor lägger mer fokus på att genom någon form av regressionsterapi få klienten att i sitt inre gå bakåt i tiden, i regel till barndomen eller tidigare liv, för att där finna och lösa orsaken till ett emotionellt relaterat problem.

Hypnoanalys kan sägas vara en form av regressionsterapi, som syftar till att komma åt låsta känslor och bortträngda minnen som kan ligga bakom olika ångestrelaterade problem. En klient i hypnoanalys associerar under hypnos fritt kring sitt problem tills grundorsaken till problemet nås, likt en klient som vid traditionell psykoanalys associerar fritt under samtal. De fria associationerna pågår vanligen under några sessioner till dess att klienten spontant har släppt fram den bortträngda orsaken till problemet i medvetandet och terapeuten därefter kan leda klienten vidare i bearbetning och känslomässig läkning.

R2C
Ett annat mer direkt tillvägagångssätt att genom regression blottlägga och frigöra emotionella låsningar bakom känslomässiga problem kallas Regress To Cause (R2C). Metoden innebär att terapeuten hjälper klienten att hålla fokus i en upplevd känsla i relation till problemet. Känslan länkar/associerar till minnen av händelser bakåt i tiden, och när en för klienten präglande händelse på så sätt har blottlagts sker bearbetning ofta genom en form av gestaltterapi. Det är en dialog eller ett rollspel mellan exempelvis klientens barn-jag och en förälder som leder till djupare förståelse hos klienten. Den djupare förståelsen lägger grunden för en frigörande förlåtelseprocess och en efterföljande progression in i en önskad framtid.

D.E.T
En vidareutveckling av R2C kallas Dynamisk Emotionell Terapi (D.E.T.). Denna metod har mer fokus på den emotionella anknytningen mellan barnet och en förälder, och klienten ges härvid ytterligare möjlighet att utforska och förstå sin egen och förälders prägling. Detta kan leda till djupare emotionell läkning för klienten och hens relation till föräldern.

Terapeuter som jobbar med hypnos går i regel flera utbildningar inom området och utvecklar därigenom sina egna strategier och verktygslådor, som då blir en mix av allt de har lärt sig på olika utbildningar och kurser samt egna erfarenheter från klientarbete. Inte sällan kompletteras utbildning inom hypnos med andra utbildningar inom coaching, mental träning, NLP etcetera.

 

Författare: Certifierad hypnoterapeut Magnus Hjerpe, www.helahuma.se/hypnos/

Dela gärna sidan!