Meny Stäng

Våra villkor och GDPR

Gäller för terapeuter och organisationer

 

Terapeuter har 15 dagars ångerrätt

När du registrerar dig på 7999.se har du 15 dagars ångerrätt. Meddela oss om du av någon anledning inte vill vara sökbar på sidan för alternativterapeuter, och din registreringsavgift återbetalas direkt. Din personliga sida tas då också bort från sökfunktionen. 

Avsluta deltagande på 7999.se

Det är enkelt att avsluta ditt deltagande om du skulle önska det. Din deltagaravgift dras automatiskt, en gång per år, tills du själv bestämmer att betalningen skall upphöra.

Du kan när som helst avsluta din betalning 

Du avslutar enkelt själv via din egen kontosida eller så skickar du bara ett mail till oss HÄR . Vi avslutar då din betalning och tar bort din sida direkt.

Personliga uppgifter

Vi skyddar alltid dina uppgifter och lämnar dem aldrig vidare till någon.


Om 7999.se

7999.se är en oberoende söktjänst för alla alternativa- och komplementära behandlingsmetoder.

Sidan drivs av Susanne Jönsson, alternativterapeut med mer än 20 års branscherfarenhet. Syftet med sidan är att underlätta för alla som söker en alternativ behandling, att enkelt hitta sin terapeut och den behandlingsform de önskar.

Kundsupport:

Kontakta oss här


Frågor och svar

Hur lång tid tar det, innan din sida är aktiv?

När din är betalning är registrerad och du har skickat in dina uppgifter, tar det ca 1-2 veckor innan din sida är skapad och publicerad. När den är klar, får du ett e-post meddelande och kan då kontrollera att allt är till din belåtenhet.

De uppgifter du ska lämna till oss är följande:

Ditt namn

Företagsnamn

Ort och kommun

Vilka behandlingar du utför

Kontaktuppgifter

Dina utbildningar/erfarenhet

Bifoga ett foto av dig

Du får information om hur du lämnar dessa uppgifter, direkt efter din registrering.

Om du får några problem med din inloggning eller har andra frågor, vänligen kontakta vår support. Vi finns här för att hjälpa till!


Skyddat material

Allt material i 7999.se är skyddat enligt upphovsrättslagen, vilket innebär att det inte får kopieras, delas eller spridas vidare utan tillstånd. Det gäller allt material.

Copyright: 7999.se


GDPR

GDPR Integritetspolicy för behandling av personuppgifter i 7999.se

Din personliga integritet är viktig och den värnar vi om.  Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter, och därför har vi upprättat denna Integritetspolicy. Här förklarar vi hur och varför vi hanterar dina personuppgifter samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig.

7999.se är registeransvarigt för de personuppgifter du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Har du några frågor eller funderingar så finns vi här för att hjälpa dig. Våra kontaktuppgifter hittar du längst upp på denna sida.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du t.ex. handlar varor, tar emot erbjudanden eller då du i övrigt använder våra tjänster så samlar vi in uppgifter som du själv lämnar till oss. Exempel på personuppgifter vi samlar in och behandlar från dig är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och email
 • Betalningsinformation
 • IP-adress och information om din användning av våra webbplatser
 • Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
 • Uppgifter om dina inköp

Syfte med behandling av personuppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter så gör vi det enbart med ett fastställt syfte, exempelvis för att kunna fullborda en tjänst och aktivera en kurs. Nedan kan du läsa mer om vad vi samlar in och till vilket syfte.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter om dig i syfte att marknadsföra produkter och tjänster som är relevanta för dig, samt för att skicka dig personliga erbjudanden. Detta gör vi genom att analysera statistik om vad du tidigare handlat hos oss, detta för att kunna skicka erbjudanden som är anpassade efter vad vi uppfattar att du kan vara intresserad av.

Dessa personuppgifter behandlar vi endast med ditt samtycke, och du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

För detta syfte behandlar vi:

 • Namn
 • Emailadress
 • Köphistorik (används endast i syftet med personliga erbjudanden)
 • Användarhistorik, t.ex. information om din användning av vår hemsida och information om hur du tar emot våra mailutskick

Utveckling av verksamheten

Vi behandlar uppgifter om köphistorik i syfte för att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utveckling av vår verksamhet. Du kan läsa mer om vilken statistik vi för under Google Analytics.

I detta syfte behandlar vi namn, kontaktuppgifter, information om vad du köper från oss.

Överföring till tjänsteleverantörer

Vi delar aldrig dina personuppgifter med andra företag utöver dem som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar och betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

Fullbordande av tjänst och avtal

För att vi ska kunna fullborda en tjänst eller avtal mellan dig och 7999.se så kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att t.ex. skicka din beställning, göra återköp eller andra kundtjänstrelaterade ärenden.

Överföring till följd av lagkrav

Vi kan lämna nödvändiga uppgifter och information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Den lagliga grunden för sådan överföring är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Var lagrar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Uppgifter kan komma att överföras och behandlas i ett land utanför EU/EES.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES, och att vi följer gällande lagstiftning.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Skydd av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. 7999.se har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

Vilka är dina rättigheter?

Enligt dataskyddsbestämmelserna har du ett flertal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) om du vill utöva eller har frågor om någon av dina rättigheter som beskrivs nedan.

Rätt till information. Du har rätt att få information om vi behandlar dina personuppgifter. Det betyder att du ska få information både när uppgifterna samlas in och när du begär det själv. Informationen är kostnadsfri och ska ges i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form). Om en personuppgiftsincident skulle ske hos den personuppgiftsansvarige (till exempel ett dataintrång) så ska särskild information ges ut till dig som registrerad. Detta om det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse. Du har rätt att begära att få felaktiga personuppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätten till radering (att bli bortglömd). Du har rätt att begära att uppgifterna som avser dig raderas.

Om uppgifter raderas på din begäran så ska vi informera de som vi lämnat ut uppgiften till om raderingen. Du har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Rätt till begränsning av behandling. Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör så informerar vi dig om detta.

Rätten till dataportablitet. Du har, under vissa omständigheter, rätt att få ut och använda dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt gäller dock bara uppgifter du själv har tillhandahållit oss och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.

Rätt att göra invändningar. Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i en intresseavvägning.

Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att göra invändningar mot direkt marknadsföring. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål av oss.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi tar dataskyddet på mycket stort allvar och hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på 7999.se/kontakt och ange GDPR i ämnesraden.

Om du anser att 7999.se behandlar dina personuppgifter felaktigt har du rätt att lämna in klagomål hos Dataskyddsmyndigheten.

Uppdateringar av Integritetspolicy

7999.se kan behöva uppdatera vår Integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i Integritetspolicyn.